อันดับที่ของไทยอันดับที่ของโลกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
1 309 PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY มหาวิทยาลัยสงขลาศรีนครินทร์
2 443 CHULALONGKORN UNIVERSITY จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 477 KASETSART UNIVERSITY มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 707 ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY THAILAND สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
5 802 MAHIDOL UNIVERSITY มหาวิทยาลัยมหิดล
6 806 THAMMASAT UNIVERSITY มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7 841 CHIANG MAI UNIVERSITY มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 862 ASSUMPTION UNIVERSITY OF THAILAND มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
9 883 KHON KAEN UNIVERSITY มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 1256 KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11 1335 KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12 1421 SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13 1458 SILPAKORN UNIVERSITY มหาวิทยาลัยศิลปากร
14 1660 NARESUAN UNIVERSITY มหาวิทยาลัยนเรศวร
15 1700 RAMKHAMHAENG UNIVERSITY มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16 1791 KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17 1807 UBONRATCHATHANI UNIVERSITY มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18 1844 SIAM UNIVERSITY มหาวิทยาลัยสยาม
19 1865 MAHASARAKHAM UNIVERSITY มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20 1984 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21 2011 BURAPHA UNIVERSITY มหาวิทยาลัยบูรพา
22 2016 SDUSUAN DUSIT RAJABHAT UNIVERSITY มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
23 2035 SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
24 2083 BANGKOK UNIVERSITY มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25 2177 DHURAKIJPUNDIT UNIVERSITY มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
26 2224 WALAILAK UNIVERSITY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27 2406 MAHANAKORN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
28 2621 NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
29 2642 RANGSIT UNIVERSITY มหาวิทยาลัยรังสิต
30 2682 SRIPATUM UNIVERSITY มหาวิทยาลัยศรีปทุม
31 2753 UNIVERSITY OF THE THAI CHAMBER OF COMMERCE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
32 2967 MAEJO UNIVERSITY มหาวิทยาลัยแม่โจ้
33 3045 PAYAP UNIVERSITY มหาวิทยาลัยพายัพ
34 3120 SIRINDHORN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
35 3503 MAE FAH LUANG UNIVERSITY มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
36 3647 THAKSIN UNIVERSITY มหาวิทยาลัยทักษิณ
37 3728 SAINT JOHN'S UNIVERSITY THAILAND มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
38 4054 CHULACHOMKLAO ROYAL MILITARY ACADEMY โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
39 4075 HUACHIEW CHALERMPRAKIET UNIVERSITY มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
40 4103 RAJABHAT INSTITUTE CHANDRAKASEM มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
41 4138 YONOK UNIVERSITY มหาวิทยาลัยโยนก
42 4310 MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
43 4654 PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
44 4880 KASEM BUNDIT UNIVERSITY มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717153  โทรสาร 056-717-154