อันดับที่ของไทยอันดับที่ของโลกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
1 295 Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลาศรีนครินทร์
2 369 Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 418 Kasetsart University มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 548 Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล
5 633 Chiang Mai University มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 645 Thammasat University มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7 680 Khon Kaen University มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 709 Asian Institute of Technology Thailand สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
9 868 King Mongkut University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
10 1049 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11 1171 Srinakharinwirot University มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12 1181 Naresuan University มหาวิทยาลัยนเรศวร
13 1220 Assumption University มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
14 1222 Silpakorn University มหาวิทยาลัยศิลปากร
15 1271 Suranaree University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
16 1278 Burapha University มหาวิทยาลัยบูรพา
17 1392 Ramkhamhaeng University มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18 1393 Mahasarakham University มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19 1554 University of the Thai Chamber of Commerce มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
20 1741 Ubonratchathani University มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
21 1736 Bangkok University มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
22 1756 Sripatum University มหาวิทยาลัยศรีปทุม
23 1768 Sukhothai Thammathirat Open University มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
24 1866 Sdusuan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25 1905 National Institute of Development Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
26 1968 Walailak University มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27 2095 Mahanakorn University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
28 2194 Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 2333 Rangsit University มหาวิทยาลัยรังสิต
30 2582 Payap University มหาวิทยาลัยพายัพ
31 2693 Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
32 2781 Mae Fah Luang University มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
33 2796 Surindra Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
34 2841 Huachiew Chalermprakiet University มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
35 2845 Dhurakijpundit University มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
36 2878 Yala Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
37 3021 Siam University มหาวิทยาลัยสยาม
38 3023 Rajabhat Institute Chandrakasem มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39 3260 Thaksin University มหาวิทยาลัยทักษิณ
40 3411 Saint John's University Thailand มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
41 3589 Rajamangala University of Technology Lanna มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
42 3657 Mahamakut Buddhist University มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
43 3792 Rajamangala University of Technology Thanyaburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
44 4048 Chulachomklao Royal Military Academy โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
45 4069 Chiang Mai Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
46 4174 Sirindhorn International Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717153  โทรสาร 056-717-154