อันดับที่ของไทยอันดับที่ของโลกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
1 229 Kasetsart University มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 338 Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลาศรีนครินทร์
3 381 Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล
4 398 Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 478 Chiang Mai University มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 567 Khon Kaen University มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 700 Thammasat University มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 770 Asian Institute of Technology Thailand สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
9 822 King Mongkut?s University of Technology Thonburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 824 Naresuan University มหาวิทยาลัยนเรศวร
11 967 Burapha University มหาวิทยาลัยบูรพา
12 1034 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13 1101 Suranaree University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14 1202 Srinakharinwirot University มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15 1294 Silpakorn University มหาวิทยาลัยศิลปากร
16 1313 Ramkhamhaeng University มหาวิทยาลัยรามคำแหง
17 1326 Assumption University of Thailand มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
18 1350 Sripatum University มหาวิทยาลัยศรีปทุม
19 1375 Rajamangala University of Technology Lanna มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
20 1470 Mahasarakham University มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21 1573 University of the Thai Chamber of Commerce มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
22 1625 Ubonratchathani University มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23 1654 King Mongkut's University of Technology North Bangkok มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24 1752 Bangkok University มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25 1828 Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 1888 Walailak University มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27 1939 Rajabhat Institute Chandrakasem มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
28 1957 Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
29 1991 National Institute of Development Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
30 2166 Mahanakorn University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
31 2231 Mae Fah Luang University มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
32 2311 Suan Sunandha Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
33 2345 Sukhothai Thammathirat Open University มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
34 2373 Rangsit University มหาวิทยาลัยรังสิต
35 2433 Dhurakijpundit University มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
36 2549 Payap University มหาวิทยาลัยพายัพ
37 2588 Thaksin University มหาวิทยาลัยทักษิณ
38 2784 Songkhla Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
39 2843 Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
40 2896 Rajamangala University of Technology Phra Nakhon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
41 2922 Pibulsongkram Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
42 2955 Mahamakut Buddhist University มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
43 3016 Rajabhat Maha Sarakham University มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
44 3020 Rajamangala University of Technology Thanyaburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
45 3093 Rajamangala University of Technology Isan มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
46 3295 Chiang Mai Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
47 3372 Joint Graduate School of Energy and Environment บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
48 3392 Loei Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
49 3417 Huachiew Chalermprakiet University มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
50 3556 Suratthani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
51 3658 Yala Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
52 3693 Rajanagarindra Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
53 3725 Sirindhorn International Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
54 3756 Siam University มหาวิทยาลัยสยาม
55 3447 Saint John's University Thailand มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
56 3823 Surindra Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
57 3835 Uttaradit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
58 4029 Eastern Asia University Thailand มหาวิทยาอีสเทิร์นเอเชีย
59 4066 Kalasin Rajabhat University มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
60 4122 Sakon Nakhon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
61 4125 Nakhon Ratchasima Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
62 4363 Mahidol University International College วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
63 4405 Rambhai Barni Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
64 4436 Phetchaburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี
65 4463 Ubon Ratchathani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
66 4471 Rajamangala University of Technology Krungtheb มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
67 4491 Kasem Bundit University มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
68 4495 Chulachomklao Royal Military Academy โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
69 4546 Rajamangala University of Technology Srivijaya มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
70 4596 Chiangrai Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
71 4702 Dhonburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
72 4797 Tapee College มหาวิทยาลัยตาปี
73 4919 Kanchanaburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
74 4940 Hatyai University มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
75 4974 Bansomdejchaopraya Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
76 4989 Nakhon Sawan Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
77 5079 Hatyai Technical College วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
78 5174 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
79 5289 North Chiang Mai University มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
80 5399 Udonthani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81 5407 Boromarajonani College of Nursing วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
82 5479 Pathumwan Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
83 5543 Lampang Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
84 5608 Thepsatri Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
85 5633 Vongchavalitkul University มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
86 5816 South-East Asia University มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
87 5826 Yonok University มหาวิทยาลัยโยนก
88 5862 Nakhon Pathom Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
89 5913 Nakhonratchasima College วิทยาลัยนครราชสีมา
90 5995 Royal Thai Navy Academy โรงเรียนนายเรือ
91 6131 Rajabhat Institute Valaya Alongkorn มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
92 6174 Krirk University มหาวิทยาลัยเกริก
93 6225 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
94 6289 Buriram Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
95 6303 Nakhon Phanom University มหาวิทยาลัยนครพนม
96 6321 Sisaket Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
97 6399 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
98 6402 Christian University of Thailand มหาวิทยาลัยคริสเตียน
99 6516 Phranakhon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
100 6556 Phuket Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
101 6741 Asian University of Science & Technology มหาวิทยาลัยเอเชียน
102 6861 International Buddhist College วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
103 7018 Phetchaboon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
104 7082 Royal Thai Air Force Academy โรงเรียนนายเรืออากาศ
105 7154 Nakhon Si Thammarat Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
106 7530 Rajamangala University of Technology Rattanakosin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
107 7672 North Eastern University มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
108 7677 Roi-Et Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
109 7690 Ratchatani College of Technology มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
110 7882 Muban Chom Bung Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
111 7949 Patumwan Demonstration School Srinakarinwirot University โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717153  โทรสาร 056-717-154