อันดับที่ของไทยอันดับที่ของโลกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
1 324 Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 418 Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 440 Kasetsart University มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 499 Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล
5 606 Chiang Mai University มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 656 Thammasat University มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7 766 Khon Kaen University มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 933 King Mongkut?s University of Technology Thonburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 958 Suranaree University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 1025 Srinakharinwirot University มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11 1032 University of the Thai Chamber of Commerce มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
12 1085 Burapha University มหาวิทยาลัยบูรพา
13 1104 Asian Institute of Technology Thailand สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
14 1107 Naresuan University มหาวิทยาลัยนเรศวร
15 1141 Silpakorn University มหาวิทยาลัยศิลปากร
16 1199 Assumption University of Thailand มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
17 1254 Mahasarakham University มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18 1309 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
19 1382 National Institute of Development Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
20 1401 Sripatum University มหาวิทยาลัยศรีปทุม
21 1572 Ramkhamhaeng University มหาวิทยาลัยรามคำแหง
22 1583 King Mongkut's University of Technology North Bangkok มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23 1758 Ubon ratchathani University มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24 1843 Walailak University มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25 1873 Rajamangala University of Technology Lanna มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
26 1957 Bangkok University มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
27 2040 Rajamangala University of Technology Phra Nakhon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
28 2098 Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 2335 Sukhothai Thammathirat Open University มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
30 2481 Payap University มหาวิทยาลัยพายัพ
31 2563 Rajabhat Institute Chandrakasem มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
32 2575 Sakon Nakhon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
33 2599 Rangsit University มหาวิทยาลัยรังสิต
34 2732 Mahanakorn University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
35 2742 Mae Fah Luang University มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
36 2772 Thaksin University มหาวิทยาลัยทักษิณ
37 2785 Rajamangala University of Technology Isan มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
38 2813 Chiang Mai Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
39 2838 Rajamangala University of Technology Thanyaburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
40 2856 Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
41 3088 Yala Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
42 3182 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
43 3191 Suratthani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
44 3261 Huachiew Chalermprakiet University มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
45 3323 Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
46 3415 Pibulsongkram Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
47 3425 Dhurakijpundit University มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
48 3452 Siam University มหาวิทยาลัยสยาม
49 3548 Uttaradit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
50 3576 Sirindhorn International Institute of Technology (Thammasat University) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
51 3714 Chiangrai Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
52 3793 Nakhon Sawan Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
53 3827 Songkhla Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
54 3841 Rajanagarindra Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
55 3841 Nakhon Ratchasima Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
56 3939 Rajabhat Maha Sarakham University มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
57 3961 Mahamakut Buddhist University มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
58 3966 Eastern Asia University Thailand มหาวิทยาอีสเทิร์นเอเชีย
59 4023 Suan Sunandha Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
60 4073 Bansomdejchaopraya Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
61 4075 Lampang Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
62 4080 Udon Thani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63 4127 Phranakhon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
64 4146 Loei Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
65 4165 Nakhon Si Thammarat Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
66 4178 Chulachomklao Royal Military Academy โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
67 4281 Nakhon Pathom Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
68 4288 Hatyai University มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
69 4332 Saint John's University Thailand มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
70 4368 Rajamangala University of Technology Srivijaya มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
71 4420 Rambhai Barni Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
72 4446 Rajabhat Institute Valaya Alongkorn มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
73 4469 Joint Graduate School of Energy and Environment บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
74 4511 Mahidol University International College วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
75 4562 Thepsatri Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
76 4612 Rajamangala University of Technology Krungtheb มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
77 4662 Dhonburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
78 4718 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
79 4734 Surindra Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
80 4764 Ubon Ratchathani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
81 4868 Kasem Bundit University มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
82 4889 Kalasin Rajabhat University มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
83 4892 Phetchaboon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
84 4899 Phetchaburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี
85 4899 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
86 4940 SIU International (Shinawatra University) มหาวิทยาลัยชินวัตร
87 4977 Nakhon Phanom University มหาวิทยาลัยนครพนม
88 5027 Rajamangala University of Technology Rattanakosin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
89 5336 Yonok University มหาวิทยาลัยโยนก
90 5375 Sisaket Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
91 5375 Krirk University มหาวิทยาลัยเกริก
92 5463 Christian University of Thailand มหาวิทยาลัยคริสเตียน
93 5497 Hatyai Technical College วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
94 5501 Kanchanaburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
95 5629 Nakhonratchasima College วิทยาลัยนครราชสีมา
96 5635 North Chiang Mai University มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
97 5791 Phuket Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
98 5833 Roi-Et Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
99 5840 South-East Asia University มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
100 6144 Thai Nichi Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
101 6240 Muban Chom Bung Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
102 6240 Royal Thai Air Force Academy โรงเรียนนายเรืออากาศ
103 6491 Kamphaeng Phet Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
104 6496 Tapee College มหาวิทยาลัยตาปี
105 6496 Buriram Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
106 6655 Vongchavalitkul University มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
107 6688 Far Eastern University มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
108 6740 Patumwan Demonstration School Srinakarinwirot University โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
109 6874 North Eastern University มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
110 7054 Princess of Naradhiwas University มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
111 7111 Dusit Thani College วิทยาลัยดุสิตธานี
112 7144 Royal Thai Navy Academy โรงเรียนนายเรือ
113 7346 Pathumthani University มหาวิทยาลัยปทุมธานี
114 7777 International Buddhist College วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
115 7851 Chaiyaphum Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
116 7868 College of Asian Scholars วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
117 8201 North Bangkok College มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
118 8394 Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119 8564 Chiangrai College วิทยาลัยเชียงราย
120 8640 Pathumwan Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
121 8826 Thonburi University มหาวิทยาลัยธนบุรี
122 8940 Chiangmai University Demonstration School โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
123 8974 Boromarajonani College of Nursing วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
124 9021 Rattana Bundit University มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
125 9163 Bangkok Thonburi College มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
126 9177 Ratchatani College of Technology มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
127 9188 Chaopraya University มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
128 9640 Saint Theresa INTI College วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาอินติ
129 9840 South-East Bangkok College วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
130 9897 Yala Islamic University มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
131 10434 Saengtham College วิทยาลัยแสงธรรม
132 10932 Phakklang University มหาวิทยาลัยภาคกลาง
133 11019 Chalerm Karnchana College มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
134 11028 Asian University of Science & Technology มหาวิทยาลัยเอเชียน
135 11651 Lumnamping College วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
136 11659 Sae Institute Bangkok โรงเรียนมหาจักรการศึกษา
137 11683 Phitsanulok College มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
138 11761 Lampang Inter-Tech College วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
139 11947 Southern College of Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717153  โทรสาร 056-717-154