อันดับที่ของไทยอันดับที่ของโลกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
1 140 Kasetsart University มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 173 Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 202 Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล
4 228 Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 233 Khon Kaen University มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 236 Chiang Mai University มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 576 King Mongkut?s University of Technology Thonburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 683 Thammasat University มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 677 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10 727 Mahasarakham University มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11 764 Suranaree University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12 1078 Asian Institute of Technology Thailand สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
13 1119 Silpakorn University มหาวิทยาลัยศิลปากร
14 1305 Naresuan University มหาวิทยาลัยนเรศวร
15 1388 Srinakharinwirot University มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16 1399 Burapha University มหาวิทยาลัยบูรพา
17 1474 Assumption University of Thailand มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
18 1561 Rajamangala University of Technology Lanna มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
19 1561 University of the Thai Chamber of Commerce มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
20 1620 King Mongkut's University of Technology North Bangkok มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
21 1651 Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 1713 Rajamangala University of Technology Phra Nakhon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
23 1746 Ramkhamhaeng University มหาวิทยาลัยรามคำแหง
24 1779 Ubonratchathani University มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25 2000 Rajamangala University of Technology Isan มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
26 2021 Walailak University มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27 2051 Payap University มหาวิทยาลัยพายัพ
28 2063 Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
29 2120 Rajabhat Institute Chandrakasem มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
30 2136 Mae Fah Luang University มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
31 2148 Yala Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
32 2172 National Institute of Development Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
33 2231 Bangkok University มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
34 2395 Siam University มหาวิทยาลัยสยาม
35 2375 Pibulsongkram Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
36 2427 Surindra Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
37 2433 Huachiew Chalermprakiet University มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
38 2510 Sakon Nakhon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
39 2542 Rangsit University มหาวิทยาลัยรังสิต
40 2566 Sripatum University มหาวิทยาลัยศรีปทุม
41 2599 Suratthani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
42 2642 Chiang Mai Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
43 2723 Nakhon Sawan Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
44 2729 Rajabhat Maha Sarakham University มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
45 2736 Dhurakijpundit University มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
46 2744 Nakhon Pathom Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
47 2812 Loei Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
48 2812 Rajamangala University of Technology Srivijaya มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
49 2812 Suan Sunandha Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
50 2817 Udon Thani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51 2891 Nakhon Ratchasima Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาภัฏนครราชสีมา
52 2896 Rajamangala University of Technology Thanyaburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
53 2990 Mahanakorn University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
54 2999 Nakhon Si Thammarat Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
55 3021 North Chiang Mai University มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
56 3053 Uttaradit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
57 3095 Rajanagarindra Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
58 3144 Tapee College มหาวิทยาลัยตาปี
59 3156 Thaksin University มหาวิทยาลัยทักษิณ
60 3251 Kalasin Rajabhat University มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
61 3255 Bansomdejchaopraya Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
62 3255 Kanchanaburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
63 3318 Ubon Ratchathani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
64 3320 Thepsatri Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
65 3495 Pathumwan Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
66 3499 Rajamangala University of Technology Krungtheb มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
67 3550 Songkhla Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
68 3654 Mahamakut Buddhist University มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
69 3657 Sisaket Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
70 3726 Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
71 3798 Rambhai Barni Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
72 3904 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
73 3950 Phranakhon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
74 4048 Nakhon Phanom University มหาวิทยาลัยนครพนม
75 4084 Phetchaburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี
76 4119 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
77 4184 Chulachomklao Royal Military Academy โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
78 4315 Hatyai Technical College วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
79 4384 Muban Chom Bung Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
80 4426 Lampang Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
81 4561 Sukhothai Thammathirat Open University มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
82 4700 Dhonburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
83 4734 Boromarajonani College of Nursing วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
84 4769 Saint John's University Thailand มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
85 4777 Buriram Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
86 4926 Kamphaeng Phet Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
87 5581 Royal Thai Navy Academy โรงเรียนนายเรือ
88 5627 Roi-Et Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
89 5892 Royal Thai Army Nursing College วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
90 5960 Eastern Asia University Thailand มหาวิทยาอีสเทิร์นเอเชีย
91 6104 Nakhonratchasima College วิทยาลัยนครราชสีมา
92 6104 Vongchavalitkul University มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
93 6209 Kasem Bundit University มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
94 6215 South-East Asia University มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
95 6312 Ratchatani College of Technology มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
96 6333 Phuket Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
97 6378 North Eastern University มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
98 6544 Phetchaboon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
99 6687 Dusit Thani College วิทยาลัยดุสิตธานี
100 6721 Christian University of Thailand มหาวิทยาลัยคริสเตียน
101 6741 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
102 7018 Hatyai University มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
103 7134 International Buddhist College วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
104 7462 Thai Nichi Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
105 7623 Phramongkutklao College of Medicine วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
106 7756 Rajamangala University of Technology Rattanakosin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
107 7826 Rajabhat Institute Valaya Alongkorn มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
108 7918 Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
109 8246 Royal Thai Air Force Academy โรงเรียนนายเรืออากาศ
110 8322 Asian University (read the comment on Asian U's Web site) มหาวิทยาลัยอาเซียน
111 8359 Mukdahan Community College วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
112 8372 North Bangkok College มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
113 8614 Krirk University มหาวิทยาลัยเกริก
114 8876 Stamford International University Thailand มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (ประเทศไทย)
115 7941 Far Eastern University มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
116 9304 Rattana Bundit University มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
117 9411 Arsom Silp Institute of the Arts สถาบันอาศรมศิลป์
118 9417 Phakklang University มหาวิทยาลัยภาคกลาง
119 9433 Princess of Naradhiwas University มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
120 9463 College of Asian Scholars วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
121 9694 South-East Bangkok College วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
122 9746 Saint Theresa INTI College วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาอินติ
123 9881 SIU International (Shinawatra University) มหาวิทยาลัยชินวัตร
124 9931 Chaiyaphum Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
125 10154 E-Sarn University มหาวิทยาลัยอีสาน
126 10241 Ratchaphruek College มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
127 10350 Pathumthani University มหาวิทยาลัยปทุมธานี
128 10681 Yala Islamic University มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
129 10778 Thonburi University มหาวิทยาลัยธนบุรี
130 11125 Sae Institute Bangkok โรงเรียนมหาจักรการศึกษา
131 11232 Phichit Community College วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
132 11269 Webster University Thailand มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์
133 11274 Buriram Community College วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
134 11279 Nong Bua Community College วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
135 11403 Rajapark College สถาบันรัชต์ภาคย์
136 11585 Asia-Pacific International University มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
137 11714 Sirindhorn College of Public Health วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
138 11825 Bangkok Thonburi College มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
139 12126 Chaopraya University มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
140 12235 Bangkok Suvarnabhumi College มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
141 12606 Saengtham College วิทยาลัยแสงธรรม
142 12916 Satun Community College วิทยาลัยชุมชนสตูล
143 13014 Chalerm Karnchana College มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
144 13486 County Community College มหาวิทยาลัยในอเมริกา
145 13789 Chulabhorn Graduate Institute สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
146 13859 Chiangrai College วิทยาลัยเชียราย
147 13902 Western University มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
148 13982 Southern College of Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
149 14056 North Eastern Polytechnic College วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
150 14527 Lampang Inter-Tech College วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
151 14675 Eastern University of Management and Technology มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
152 14917 Mahidol University International College วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
153 14951 Samut Sakhon Community College วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
154 15049 Pattani Community College วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
155 15089 Yala Community College วิทยาลัยชุมชนยะลา
156 15267 Chiangrai Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
157 15267 Siam Technology College วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
158 15636 Santapol College วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล
159 15667 Thongsuk College วิทยาลัยทองสุข
160 15817 Yasothon Community College วิทยาลัยชุมชนยโสธร
161 15878 Joint Graduate School of Energy and Environment (KMUTT) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
162 15947 Sirindhorn International Institute of Technology (Thammasat U.) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
163 15971 Institude of Technology Ayothaya สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
164 16547 Trat Community College วิทยาลัยชุมชนตราด
165 16689 Sa Kaeo Community College วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
166 16926 Phitsanulok College มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
167 17535 Phangnga Community College วิทยาลัยชุมชนพังงา
168 18094 Maehongson Community College วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
169 18281 Srisophon College วิทยาลัยศรีโสภณ
170 18466 Songkhla Community College วิทยาลัยชุมชนสงขลา
171 19174 Pitchayabundit College วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
172 19629 Lumnamping College วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
173 20245 Nation University มหาวิทยาลัยเนชั่น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717153  โทรสาร 056-717-154