อันดับที่ของไทยอันดับที่ของโลกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
1 169 Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 246 Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล
3 299 Kasetsart University มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 383 Chiang Mai University มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 436 Khon Kaen University มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 499 Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 514 Thammasat University มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 596 King Mongkut's University of Technology Thonburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 697 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10 725 Suranaree University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11 750 Naresuan University มหาวิทยาลัยนเรศวร
12 872 Burapha University มหาวิทยาลัยบูรพา
13 894 Ramkhamhaeng University มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14 959 King Mongkut's University of Technology North Bangkok มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15 1026 Mahasarakham University มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16 1031 Srinakharinwirot University มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17 1296 Silpakorn University มหาวิทยาลัยศิลปากร
18 1365 Assumption University of Thailand มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
19 1414 Asian Institute of Technology Thailand สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
20 1497 Rajamangala University of Technology Phra Nakhon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
21 1568 Ubonratchathani University มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22 1611 Rajamangala University of Technology Isan มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
23 1688 Walailak University มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
24 1842 Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 1927 Mahanakorn University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
26 1974 Rajamangala University of Technology Lanna มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
27 2102 Huachiew Chalermprakiet University มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
28 2191 Rajabhat Maha Sarakham University มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
29 2321 Loei Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
30 2344 Bangkok University มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
31 2364 Yala Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
32 2370 University of the Thai Chamber of Commerce มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
33 2379 National Institute of Development Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
34 2388 Kamphaeng Phet Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
35 2431 Sripatum University มหาวิทยาลัยศรีปทุม
36 2507 Mae Fah Luang University มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
37 2522 Rajabhat Institute Chandrakasem มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
38 2561 Bansomdejchaopraya Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
39 2587 Nakhon Pathom Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
40 2651 Rangsit University มหาวิทยาลัยรังสิต
41 2655 Nakhon Ratchasima Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
42 2662 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
43 2825 Rajamangala University of Technology Thanyaburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,
44 2926 Kanchanaburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
45 2984 Siam University มหาวิทยาลัยสยาม
46 3072 Ubon Ratchathani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
47 3082 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
48 3172 Nakhon Phanom University มหาวิทยาลัยนครพนม
49 3351 Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
50 3366 Payap University มหาวิทยาลัยพายัพ
51 3428 Thaksin University มหาวิทยาลัยทักษิณ
52 3455 Uttaradit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
53 3482 Nakhon Sawan Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
54 3491 Surindra Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรื
55 3598 Chiang Mai Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
56 3601 Suan Sunandha Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
57 3686 Chiangrai Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
58 3869 Pibulsongkram Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
59 3898 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
60 3986 Sukhothai Thammathirat Open University มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
61 4004 Lampang Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
62 4410 Rajamangala University of Technology Rattanakosin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
63 4535 Royal Thai Air Force Academy โรงเรียนนายเรืออากาศ
64 4596 Rajabhat Institute Valaya Alongkorn มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
65 4645 Rambhai Barni Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
66 4792 Thai Nichi Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
67 4906 Dhurakijpundit University มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
68 5079 Sakon Nakhon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
69 5242 Phranakhon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
70 5267 Udon Thani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71 5460 Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
72 5481 Rajamangala University of Technology Krungtheb มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
73 5649 Phetchaboon Rajabhat University 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
74 5653 Chulachomklao Royal Military Academy โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
75 5750 Suratthani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
76 5811 South-East Asia University มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
77 5840 Royal Thai Army Nursing College วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
78 5965 Muban Chom Bung Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
79 6021 Songkhla Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
80 6080 Saint John's University Thailand มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
81 6164 Mahamakut Buddhist University มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
82 6182 Dusit Thani College วิทยาลัยดุสิตธานี
83 6208 Nakhon Si Thammarat Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
84 6301 Sirindhorn International Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
85 6406 Kasem Bundit University มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
86 6627 Rajanagarindra Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
87 6788 Joint Graduate School of Energy and Environment มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
88 7187 Rajamangala University of Technology Srivijaya มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
89 7251 Roi-Et Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
90 7290 Pathumwan Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
91 7354 Phetchaburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
92 7422 Eastern Asia University Thailand มหาวิทยาอีสเทิร์นเอเชีย
93 7708 SIU International (Shinawatra University) มหาวิทยาลัยชินวัตร
94 7779 North Chiang Mai University มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
95 7832 North Eastern University มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
96 7949 Satun Community College วิทยาลัยชุมชนสตูล
97 8160 Dhonburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
98 8468 International Buddhist College วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
99 8507 Kalasin Rajabhat University มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
100 8621 Mahidol University International College วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
101 8723 Ratchatani College of Technology มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
102 8766 Royal Thai Navy Academy โรงเรียนนายเรือ
103 8777 Tapee College มหาวิทยาลัยตาปี
104 8886 Christian University of Thailand มหาวิทยาลัยคริสเตียน
105 8897 Yala Islamic University มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
106 8973 North Bangkok College มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
107 9024 Thepsatri Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
108 9241 Krirk University มหาวิทยาลัยเกริก
109 9273 Vongchavalitkul University มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
110 9293 Buriram Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
111 9371 Phuket Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
112 9468 Princess Chulabhorn's College Phitsanulok โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
113 9655 Sisaket Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
114 9674 Hatyai University มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
115 9681 Far Eastern University มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
116 9715 Pathumthani University มหาวิทยาลัยปทุมธานี
117 9733 Stamford International University Thailand มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
118 9763 Hatyai Technical College วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
119 10352 Nakhonratchasima College วิทยาลัยนครราชสีมา
120 10462 Asian University of Science & Technology มหาวิทยาลัยเอเชียน
121 10467 Princess of Naradhiwas University มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
122 10578 Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
123 10626 Nation University (Yonok University) มหาวิทยาลัยเนชั่น
124 10706 Thonburi University มหาวิทยาลัยธนบุรี
125 10756 Rattana Bundit University มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
126 10858 Webster University Thailand มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์
127 10865 (3) Srinakarinwirot University Patumwan Demonstration School โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
128 11077 Boromarajonani College of Nursing วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
129 11146 Phramongkutklao College of Medicine วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
130 11339 Ratchaphruek College มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
131 11576 Eastern University of Management and Technology มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
132 11643 Bangkok Thonburi College มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
133 11732 E-Sarn University มหาวิทยาลัยอีสาน
134 11805 Saint Theresa INTI College วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาอินติ
135 11904 Rajapark College สถาบันรัชต์ภาคย์
136 11944 College of Asian Scholars วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
137 11955 Chaiyaphum Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
138 12099 South-East Bangkok College วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
139 12177 Arsom Silp Institute of the Arts สถาบันอาศรมศิลป์
140 12712 Chaopraya University มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
141 12783 Asia-Pacific International University มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
142 12816 Bangkok Suvarnabhumi College มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
143 12921 Lampang Inter-Tech College วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
144 13041 Sae Institute Bangkok โรงเรียนมหาจักรการศึกษา
145 13080 Sirindhorn College of Public Health วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
146 13368 Mukdahan Community College วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
147 13505 Saengtham College วิทยาลัยแสงธรรม
148 13608 Siam Technology College วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
149 13939 Phakklang University มหาวิทยาลัยภาคกลาง
150 13988 Chiangrai College วิทยาลัยเชียราย
151 14105 Southern College of Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
152 14322 (3) Chiang Mai University Demonstration School มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
153 14600 Chulabhorn Graduate Institute สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
154 14965 Samut Sakhon Community College วิทยาลัยชุชนสมุทรสาคร
155 15039 Western University มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
156 15749 Chalerm Karnchana College มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
157 16097 County Community College มหาวิทยาลัยในอเมริกา
158 16132 Lumnamping College วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
159 16325 North Eastern Polytechnic College วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
160 16339 Nong Bua Community College วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
161 17271 Buriram Community College วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
162 17344 Santapol College วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี
163 17360 Pattani Community College วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
164 17422 Institude of Technology Ayothaya สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
165 17477 Phichit Community College วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
166 17552 Sa Kaeo Community College วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
167 18282 Yasothon Community College วิทยาลัยชุมชนยโสธร
168 18398 Yala Community College วิทยาลัยชุมชนยะลา
169 18517 Phangnga Community College วิทยาลัยชุมชนพังงา
170 18791 Trat Community College วิทยาลัยชุมชนตราด
171 19221 Thongsuk College วิทยาลัยทองสุข
172 19590 Maehongson Community College วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
173 19634 Pitchayabundit College วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
174 20352 Songkhla Community College วิทยาลัยชุมชนสงขลา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717153  โทรสาร 056-717-154