อันดับที่ของไทยอันดับที่ของโลกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
1 280 Chiang Mai University มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 294 Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล
3 339 Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 341 Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 416 Khon Kaen University มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 451 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
7 459 Kasetsart University มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 524 Thammasat University มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 601 Naresuan University มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 731 Suranaree University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11 738 Burapha University มหาวิทยาลัยบูรพา
12 752 King Mongkut's University of Technology Thonburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13 776 Mahasarakham University มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14 1062 (1) Asian Institute of Technology Thailand สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
15 1098 Silpakorn University มหาวิทยาลัยศิลปากร
16 1224 Walailak University มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
17 1268 Ramkhamhaeng University มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18 1297 Srinakharinwirot University มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19 1427 King Mongkut's University of Technology North Bangkok มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
20 1492 Rajamangala University of Technology Lanna มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
21 1531 Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22 1561 Suan Sunandha Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
23 1615 Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 1636 Rajamangala University of Technology Isan มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
25 1652 Rangsit University มหาวิทยาลัยรังสิต
26 1736 Assumption University of Thailand มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
27 1776 Ubonratchathani University มหาวิทยาลัยอัุบลราชธานี
28 1799 Thaksin University มหาวิทยาลัยทักษิณ
29 1993 Pibulsongkram Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
30 2018 Yala Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
31 2107 Bangkok University มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
32 2134 Mae Fah Luang University มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
33 2141 Mahanakorn University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
34 2215 Loei Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
35 2240 Siam University มหาวิทยาลัยสยาม
36 2341 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
37 2439 Lampang Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
38 2479 Uttaradit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
39 2516 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
40 2523 Rajamangala University of Technology Thanyaburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
41 2711 Rambhai Barni Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
42 2722 Rajabhat Institute Chandrakasem มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
43 2734 National Institute of Development Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
44 2800 Rajamangala University of Technology Phra Nakhon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
45 2829 Huachiew Chalermprakiet University มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
46 2840 Nakhon Ratchasima Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
47 2844 University of the Thai Chamber of Commerce มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
48 2859 Dhurakijpundit University มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
49 2992 Sukhothai Thammathirat Open University มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
50 3080 Payap University มหาวิทยาลัยพายัพ
51 3097 Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
52 3343 Chiang Mai Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
53 3367 Sripatum University มหาวิทยาลัยศรีปทุม
54 3383 Vongchavalitkul University มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
55 3405 Kanchanaburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
56 3539 Ubon Ratchathani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
57 3591 Songkhla Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
58 3615 Surindra Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรื
59 3664 Dhonburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
60 3776 Rajamangala University of Technology Rattanakosin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
61 3793 Rajabhat Maha Sarakham University มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
62 3814 Udon Thani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63 3825 Rajamangala University of Technology Srivijaya มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
64 3827 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
65 3924 Rajabhat Institute Valaya Alongkorn มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
66 3936 Nakhon Pathom Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
67 4001 Nakhon Phanom University มหาวิทยาลัยนครพนม
68 4085 Saint John's University Thailand มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
69 4307 Bansomdejchaopraya Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
70 4349 Saint Louis College Thailand วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
71 4547 Kamphaeng Phet Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
72 4582 Mahamakut Buddhist University มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
73 4609 Thai Nichi Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
74 4675 Phranakhon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
75 4812 Royal Thai Army Nursing College วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
76 4822 Royal Thai Navy Academy โรงเรียนนายเรือ
77 4867 Rajanagarindra Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
78 4955 Buriram Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
79 5054 Phetchaboon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
80 5097 Suratthani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
81 5591 Nakhon Sawan Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
82 5605 North Bangkok College มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
83 5622 Phichit Community College วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
84 5627 Rajamangala University of Technology Krungtheb มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
85 5655 Sakon Nakhon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
86 5742 Sisaket Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
87 5846 Princess of Naradhiwas University มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
88 5960 Chulachomklao Royal Military Academy โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
89 5986 Muban Chom Bung Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
90 6202 Kasem Bundit University มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
91 6263 Nakhon Si Thammarat Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
92 6313 Kalasin Rajabhat University มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
93 6388 Thepsatri Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
94 6398 Eastern Asia University Thailand มหาวิทยาอีสเทิร์นเอเชีย
95 6408 North Chiang Mai University มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
96 6413 Ratchatani College of Technology มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
97 6484 Royal Thai Air Force Academy โรงเรียนนายเรืออากาศ
98 6592 Phetchaburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
99 6585 Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100 6898 Hatyai Technical College วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
101 7055 (3) Srinakarinwirot University Patumwan Demonstration School โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
102 7085 Sirindhorn International Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
103 7177 Pathumthani University มหาวิทยาลัยปทุมธานี
104 7286 Roi-Et Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
105 7334 Learning Institute For Everyone สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
106 7395 University of Phayao มหาวิทยาลัยพะเยา
107 7443 Phuket Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
108 7646 Christian University of Thailand มหาวิทยาลัยคริสเตียน
109 7722 Dusit Thani College วิทยาลัยดุสิตธานี
110 7778 Yala Islamic University มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
111 8076 Bunditpatanasilpa Institute สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
112 8142 Hatyai University มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
113 8266 North Eastern University มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
114 8371 South-East Asia University มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
115 8405 Samut Sakhon Community College วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
116 8439 Tapee College มหาวิทยาลัยตาปี
117 8647 Chiang Rai Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
118 8687 Praboromarajchanok Institute สถาบันพระบรมราชชนก
119 8761 Mahidol University International College วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
120 8924 Bangkok Suvarnabhumi College มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
121 8978 Krirk University 7144 10213 มหาวิทยาลัยเกริก
122 9081 Royal Police Cadet Academy โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
123 9100 Mukdahan Community College วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
124 9100 Stamford International University Thailand มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
125 9171 Pathumwan Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
126 9665 Nakhonratchasima College วิทยาลัยนครราชสีมา
127 9732 International Buddhist College วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
128 9772 SIU International (Shinawatra University) มหาวิทยาลัยชินวัตร
129 9969 Joint Graduate School of Energy and Environment มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
130 9983 Far Eastern University มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
131 10069 Civil Aviation Training Center Thailand สถาบันการบินพลเรือน
132 10077 Ratchaphruek College มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
133 10077 Boromarajonani College of Nursing วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
134 10464 Webster University Thailand มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์
135 10520 Rattana Bundit University มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
136 10569 Police Nursing College วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
137 10650 Bangkok Thonburi College มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
138 10729 Rajapark College สถาบันรัชต์ภาคย์
139 10738 Panyapiwat Institute of Management สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
140 10838 Phramongkutklao College of Medicine วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
141 11038 Princess Chulabhorn's College Phitsanulok โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
142 11388 College of Asian Scholars วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
143 11543 Chaopraya University มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
144 11679 Thonburi University มหาวิทยาลัยธนบุรี
145 11718 Nation University (Yonok University) มหาวิทยาลัยเนชั่น
146 11845 Southern College of Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
147 12130 Buriram Community College วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
148 12153 Asia-Pacific International University มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
149 12157 Chaiyaphum Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
150 12313 Asian University of Science & Technology มหาวิทยาลัยเอเชียน
151 12402 Siam Technology College วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
152 12613 Lampang Inter-Tech College วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
153 12672 Saint Theresa INTI College วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาอินติ
154 12771 Eastern University of Management and Technology มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
155 12851 Sirindhorn College of Public Health วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
156 13355 Chiang Rai University มหาวิทยาลัยเชียงราย
157 13512 Thongsuk College วิทยาลัยทองสุข
158 13756 Western University มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
159 13779 Saengtham College วิทยาลัยแสงธรรม
160 14184 Phakklang University มหาวิทยาลัยภาคกลาง
161 14503 Chulabhorn Graduate Institute สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
162 14762 South-East Bangkok College วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
163 14790 Arsom Silp Institute of the Arts สถาบันอาศรมศิลป์
164 14847 Mahasarakham College of Agriculture and Technology วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
165 15285 Satun Community College วิทยาลัยชุมชนสตูล
166 15675 The Royal Thai Air Force Nursing College วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
167 15776 Institute of Technology Ayothaya สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
168 15893 Pattani Community College วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
169 16169 Phitsanulok College วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
170 16206 Lumnamping College วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
171 16268 Chiang Mai University Demonstration School โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
172 16316 County Community College มหาวิทยาลัยในอเมริกา
173 16408 Chalerm Karnchana College มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
174 16951 Bangkok School of Management โรงเรียนการจัดการกรุงเทพ
175 17198 Santapol College วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี
176 17423 Sa Kaeo Community College วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
177 17531 North Eastern Polytechnic College วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
178 17936 Trat Community College วิทยาลัยชุมชนตราด
179 18295 Kantana Institute สถาบันกันตนา
180 18496 Raffles International College Thailand โรงเรียนนานาชาติราฟเฟิลส์กรุงเทพ
181 19117 Songkhla Community College วิทยาลัยชุมชนสงขลา
182 19412 Maehongson Community College วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
183 19446 Phangnga Community College วิทยาลัยชุมชนพังงา
184 19650 E-Sarn University มหาวิทยาลัยอีสาน
185 19678 Yasothon Community College วิทยาลัยชุมชนยโสธร
186 19814 Sae Institute Bangkok 20089 โรงเรียนมหาจักรการศึกษา
187 20209 Nong Bua Community College วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
188 20921 Phanomwan College วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717153  โทรสาร 056-717-154