อันดับที่ของไทยอันดับที่ของโลกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
1 316 Kasetsart University มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 334 Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 443 Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล
4 448 Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 510 Chiang Mai University มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 580 Khon Kaen University มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 617 Thammasat University มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 771 King Mongkut?s University of Technology Thonburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 852 Naresuan University มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 909 Asian Institute of Technology Thailand สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
11 914 Burapha University มหาวิทยาลัยบูรพา
12 1073 Suranaree University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13 1101 Mahasarakham University มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14 1122 Silpakorn University มหาวิทยาลัยศิลปากร
15 1125 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
16 1244 Srinakharinwirot University มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17 1283 University of the Thai Chamber of Commerce มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
18 1482 Ramkhamhaeng University มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19 1466 Sripatum University มหาวิทยาลัยศรีปทุม
20 1687 Assumption University of Thailand มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
21 1702 Ubonratchathani University มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22 1822 Bangkok University มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
23 1845 Rajamangala University of Technology Lanna มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
24 1867 King Mongkut's University of Technology North Bangkok มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25 1916 National Institute of Development Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
26 1958 Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 1968 Walailak University มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
28 2069 Rajamangala University of Technology Phra Nakhon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
29 2105 Sukhothai Thammathirat Open University มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
30 2189 Mahanakorn University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
31 2216 Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
32 2280 Rajamangala University of Technology Thanyaburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
33 2292 Rangsit University มหาวิทยาลัยรังสิต
34 2306 Rajabhat Institute Chandrakasem มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
35 2517 Payap University มหาวิทยาลัยพายัพ
36 2536 Sakon Nakhon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
37 2550 Mae Fah Luang University มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
38 2581 Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
39 2678 Chiang Mai Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
40 2681 Rajamangala University of Technology Isan มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
41 2695 Thaksin University มหาวิทยาลัยทักษิณ
42 2727 Huachiew Chalermprakiet University มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
43 2803 Dhurakijpundit University มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
44 2882 Uttaradit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
45 3031 Pibulsongkram Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
46 3103 Nakhon Sawan Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
47 3174 Yala Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
48 3266 Suratthani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
49 3293 Mahamakut Buddhist University มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
50 3359 Siam University มหาวิทยาลัยสยาม
51 3374 Suan Sunandha Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
52 3383 Rajabhat Maha Sarakham University มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
53 3383 Nakhon Ratchasima Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
54 3499 Chiangrai Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
55 3511 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
56 3517 Lampang Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
57 3627 Loei Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
58 3640 Rajanagarindra Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
59 3654 Udon Thani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60 6792 Rajamangala University of Technology Srivijaya มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
61 3814 Nakhon Si Thammarat Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
62 3855 Nakhon Pathom Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
63 3912 Eastern Asia University Thailand มหาวิทยาอีสเทิร์นเอเชีย
64 3993 Chulachomklao Royal Military Academy โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
65 4052 Bansomdejchaopraya Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
66 4082 Hatyai University มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
67 4120 Saint John's University Thailand มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
68 4187 Phranakhon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
69 4187 Rajamangala University of Technology Krungtheb มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
70 4211 Mahidol University International College วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
71 4213 Kanchanaburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
72 4277 Ubon Ratchathani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
73 4315 Rambhai Barni Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
74 4324 Dhonburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
75 4342 Surindra Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
76 4420 Sirindhorn International Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
77 4481 Rajabhat Institute Valaya Alongkorn มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
78 4486 Kalasin Rajabhat University มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
79 4486 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
80 4501 Thepsatri Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
81 4537 Kasem Bundit University มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
82 4626 Songkhla Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
83 4710 Christian University of Thailand มหาวิทยาลัยคริสเตียน
84 4866 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
85 4908 North Chiang Mai University มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
86 4967 Hatyai Technical College วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
87 4984 Yonok University มหาวิทยาลัยโยนก
88 5037 Phetchaburi Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี
89 5104 Phetchaboon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
90 5156 South-East Asia University มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
91 5159 Nakhon Phanom University มหาวิทยาลัยนครพนม
92 5407 Thai Nichi Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
93 5441 Phuket Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
94 5472 Rajamangala University of Technology Rattanakosin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
95 5651 Royal Thai Air Force Academy โรงเรียนนายเรืออากาศ
96 5845 Muban Chom Bung Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
97 5880 Joint Graduate School of Energy and Environment บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
98 5888 Nakhonratchasima College วิทยาลัยนครราชสีมา
99 5965 Sisaket Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
100 6100 Kamphaeng Phet Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
101 6232 Roi-Et Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
102 6239 Royal Thai Navy Academy โรงเรียนนายเรือ
103 6268 Srinakarinwirot University Patumwan Demonstration School โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
104 6364 Tapee College มหาวิทยาลัยตาปี
105 6525 Dusit Thani College วิทยาลัยดุสิตธานี
106 6632 International Buddhist College วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
107 6752 Vongchavalitkul University มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
108 6787 Krirk University มหาวิทยาลัยเกริก
109 6835 Far Eastern University มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
110 7033 Chaiyaphum Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
111 7050 Buriram Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
112 7164 Princess of Naradhiwas University มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
113 7304 SIU International (Shinawatra University) มหาวิทยาลัยชินวัตร
114 7353 North Eastern University มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
115 7853 North Bangkok College มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
116 7912 College of Asian Scholars วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
117 7961 Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
118 8086 Ratchatani College of Technology มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
119 8127 Pathumwan Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
120 8135 Chiang Mai University Demonstration School มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
121 8236 Bangkok Thonburi College มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
122 8595 Chaopraya University มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
123 9045 Boromarajonani College of Nursing วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
124 9141 Pathumthani University มหาวิทยาลัยปทุมธานี
125 9202 Rattana Bundit University มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
126 9437 Chiangrai College วิทยาลัยเชียงราย
127 9466 Phakklang University มหาวิทยาลัยภาคกลาง
128 9632 Phitsanulok College มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
129 9772 Lumnamping College วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
130 10398 Yala Islamic University มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
131 10406 Saengtham College วิทยาลัยแสงธรรม
132 10428 South-East Bangkok College วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
133 10544 Sae Institute Bangkok โรงเรียนมหาจักรการศึกษา
134 10544 Thonburi University มหาวิทยาลัยธนบุรี
135 11072 Asian University of Science & Technology (read the comment on Asian U's Web site) มหาวิทยาลัยเอเชียน
136 11456 Chalerm Karnchana College มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
137 11557 Bangkok Suvarnabhumi College มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
138 11677 Sirindhorn College of Public Health วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
139 11810 Southern College of Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
140 11885 Saint Theresa INTI College วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาอินติ
141 11985 Lampang Inter-Tech College วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717153  โทรสาร 056-717-154