Webometrics Ranking คืออะไร
- เกิดจากความเชื่อที่ว่า Web จะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
- Webometrics จึงเป็นการวัดปริมาณเนื้อหาที่สร้างขึ้น
- เน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์ การปรากฎตัวบนอินเตอร์เน็ต
- และดูจำนวน Link จากเว็บไซต์ภายนอกทั่วโลกที่ทำ Link มายังเว็บเพจ หรือวัดผลกระทบการอ้างอิง
- ตามจำนวนของ link ที่ได้รับจากภายนอก (external inlinks / sitations หรือ site citations)
- การประกาศผลจัดอันดับจะทำทุกเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004
- ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดอันดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด
- เป็นเพียงดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิต web publications และความเป็น open access ของ     มหาวิทยาลัยนั้นๆ
- วัดความสามารถในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)"

 

 

PRESENCE (20%). วัดการปรากฎตัวบนอินเตอร์เน็ต 
The global volume of contents published on the university webdomains as indexed by the largest commercial search engine (Google). It counts every webpage, including all the formats recognized individually by Google, both static and dynamic pages. For the purposes of the Ranking the web presence is a good proxy of the activities performed by the Universities in the 21st century.
 
ภาพรวมทั้งหมดของข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งอยู่ภายใต้ โดเมนเดียวกัน ( *.rmutsb.ac.th/* ) ซึ่งวัดปริมาณได้ด้วย Google โดยจะนับ ทุกเว็บเพจ รวมไปถึงไฟล์ที่ได้รับการยอมรับโดย Google และรวมถึง ทั้ง static and dynamic pages เพื่อเป็นการจัดอันดับ เว็บที่มีกิจกรรมอยู่ในปัจจุบัน ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย ใน 21st century. 


IMPACT (50%).  วัดผลกระทบการอ้างอิง 
The quality of the contents is evaluated through a "virtual referendum", counting all the external inlinks that the University webdomain receives from third parties. Those links are recognizing the institutional prestige, the academic performance, the value of the information, and the usefulness of the services as introduced in the webpages according to the criteria of millions of web editors from all over the world. The link visibility data is collected from the two most important providers of this information: Majestic SEO and ahrefs, that provides an overlapping scenario very close to a true global coverage
 
 
คุณภาพของเนื้อหาได้รับการประเมินผ่าน “ประชามติเสมือน” นับทุกการเชื่อมโยงภายนอก ที่โดเมนเว็บมหาวิทยาลัย ที่ได้รับจากเว็บอื่นๆ โดยลิงก์เหล่านั้นตระหนักถึง 
- ศักดิ์ศรีของสถาบัน (institutional prestige) 
- ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (academic performance) 
- คุณค่าของข้อมูล (the value of the information)
- และประโยชน์ของการให้บริการแนะนำเป็นในเว็บเพจตามเกณฑ์ของ web editors จากทั่วทุกมุมโลก 
- (วัดด้วย Majestic SEO and ahrefs) 

 

OPENNESS (15%).
The global effort to set up institutional research repositories is explicitly recognized in this indicator that takes into account the number of rich files (pdf, doc, docx, ppt) published in dedicated websites according to the academic search engine Google Scholar. Only correctly formed file names are considered (for example, the Adobe Acrobat files should end with the suffix .pdf) for the period 2007-2011. - แหล่งที่เก็บงานวิจัยของสถาบัน 

- นับจำนวนของ (pdf, doc, docx, ppt) ด้วย
- ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ และปรากฏใน เครื่องมือค้นหาทางวิชาการ Google Scholar ด้วย
- ที่เกิดขึ้นเฉพาะอย่างถูกต้อง ทั้งชื่อไฟล์ ประเภทไฟล์


EXCELLENCE (15%). ความเป็นเลิศ 
The academic papers published in high impact international journals are playing a very important role in the ranking of Universities. Deepening the commitment to this measurement started in previous edition we are introducing the Excellence indicator, the university scientific output being part of the 10% of the most cited papers in their respective scientific fields. Although this is a measure of high quality output of research institutions, the data provider Scimago groupsupplied non-zero values for more than 5200 universities (period 2003-2010).

- เอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ มีผลอย่างมากและมี บทบาทสำคัญมากในการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย
- Excellence indicator ซึ่งได้ปรับปรุงจากตัวชีวัด เวอร์ชั่น ก่อนหน้านี้
- ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของ 10% ของเอกสารที่อ้างมากที่สุดในสาขาทางวิทยาศาสตร์
- (วัดด้วย Scimago (2003-2010).


ที่มา/Site Ref :
http://devindy.blogspot.com/2012/08/webometrics-ranking.html
http://www.webometrics.info
http://ruchareka.wordpress.com/2012/08/01/webometrics-ranking
http://www.webometrics.info/details.asp?univ=rmutsb.ac.th
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ranking.htm
http://stang.sc.mahidol.ac.th/webometrics.htm
http://www.google.com
http://scholar.google.com
http://www.google.com/analytics/
http://www.majesticseo.com
http://ahrefs.com/
http://www.scimagojr.com/

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717153  โทรสาร 056-717-154