เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด (Web Indicators)

 

เกณฑ์ชี้วัด เมื่อปี 2007-2011

Size (20%) = จำนวน web pages ภายใต้ โดเมนสถาบัน.ac.th ที่สืบค้นได้โดย Search Engines
Rich Files (15%) = จำนวนไฟล์เอกสาร documents (.pdf, .ps, .doc, ppt, .xls)
Visibility (50%) = จำนวนลิงค์ที่มีการเชื่อมโยงมาจากเว็บภายนอกทั่วโลก external inlinks ที่สืบค้นได้โดย Search Engines
Scholar (15%) = จำนวนบทความวิชาการ ที่ถูกสืบค้นด้วย Google Scholar (วัดโดย google scholar)

เกณฑ์ชี้วัด ของปี 2012/1

Size (10%)
Rich files (10%)
Visibility (50%)
Scholar (30%)

เกณฑ์ชี้วัด ของปี 2012/2

PRESENCE (20%) (ใช้แทน Size) จำนวนหน้าเว็บของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน Contents published, every webpage, all formats, both static and dynamic pages (วัดด้วย Google)
OPENNESS (15%) (ใช้แทน Rich Files) จำนวนไฟล์เอกสาร (.pdf, .doc, .docx, .ppt) ที่นำเสนอบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และอ้างอิงได้จาก Google Scholar institutional research repositories, rich files published .pdf, .doc, .docx, .ppt (วัดด้วย Google Scholar)
IMPACT (50%) (ใช้แทน Visibility) จำนวนลิงค์ภายนอกที่ลิงค์มาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย all external inlinks receives from third parties (วัดด้วย Majestic SEO and ahrefs)
EXCELLENCE (15%) (ใช้แทน Scholar) จำนวนบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ academic papers published in high impact international journals.

เกณฑ์ชี้วัด ของปี 2013 - ปัจจุบัน

1. Visibility (50%)

1.1 Impact (50%) เป็นการให้คะแนนจำนวน Webpage ทั้งหมดของสถาบันที่ได้รับการเชื่อมโยง Link จาก เว็บไซต์อื่น หรือเรียกว่า Back Link (วัดด้วย Majestic SEO and ahrefs)

2. Activity (50%)

2.1 Presence (16.6%) เป็นการให้คะแนนจากปริมาณเนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บของมหาวิทยาลัย วัดจากการ จัดทำดัชนีตามเครื่องมือของ Google ทั้งหน้าเว็บเพจแบบ static และ dynamic
2.2 Openness (16.6%) เป็นการให้คะแนนจากคลังข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จะนับจำนวนไฟล์ที่เป็น pdf, doc, docx, ppt วัดด้วย Google Scholar
2.3 Excellence (16.6%) เป็นการให้คะแนนจากจำนวนเอกสารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยที่ 10% ของเอกสารที่ตีพิมพ์ ต้องได้รับการอ้างอิงใน งานของสาขาของตนเอง ซึ่งวัดจาก Scimago (2003-2010)

ทีมา : http://www.mahidol.ac.th/

เกณฑ์ชี้วัด มกราคม 2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717153  โทรสาร 056-717-154