การหาค่าเกณฑ์การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐาน Webometrics

1.การทำ Sitemap เพื่อหาจำนวนหน้าเพจและลิงค์ไฟล์เอกสาร .pdf

การสร้าง Sitemap เพื่อสำรวจหน้าเว็บ และแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ให้สร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อ Search Engine เช่น Google,Yahoo  โดยผู้พัฒนาเว็บสามารถเข้าใช้บริการเครื่องมือการทำ Sitemap ได้ที่ https://www.xml-sitemaps.com/  

 

จากนั้นโปรแกรมจะทำงานโดยไต่ไปตาม Link ทั้งหมดภายในเว็บไซต์เรา เมื่อเสร็จแล้วจะสร้างโค้ดในนามสกุลต่างๆ เช่น .xml .html

 

การดาวน์โหลดหรือเปิดดูไฟล์ชนิด .html

จำนวนหน้าเว็บเพจที่เครื่องมือตรวจพบจากการไต่ไปตามลิงค์

จากนั้นตรวจสอบว่าเว็บไซต์ที่เราจัดทำขึ้นนั้นมีจำนวนหน้าแบ่งเป็นหน้าเฉพาะเนื้อหากับมีไฟล์ PDF ดังนี้

การตอบตัวชี้วัด Presence(10%) ได้แก่

- จำนวนหน้าเว็บเพจทั้งหมด 

การตอบตัวชี้วัด Openness(10%) ได้แก่

- จำนวนลิงค์สำหรับไฟล์เอกสาร PDF

 

2. การหาจำนวน Backlink

การหาจำนวน backlink ท่านสามารถใช้เครื่องมือจากผู้ให้บริการ ahrefs หรือ majestic seo เพื่อนำไปตอบ VISIBILITY (50%)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717153  โทรสาร 056-717-154